ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim.
 • Data publikacji strony internetowej BIP: 2012-04-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-27
Status pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
- zamieszczone na stronie BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).
 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-27
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Przemysław Waszkiewicz.
 • E-mail:
 • Telefon: 68 383 6090
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Skargi i odwołania
 
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim, ul. Fryderyka Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzańskie
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim
ul. Fryderyka Chopina 5,
66-600 Krosno Odrzańskie
 
Obsługa mieszkańców odbywa się na parterze budynku, po wcześniejszym umówieniu wizyty.
Miejsce parkingowe oznaczone dla osób niepełnosprawnych, do budynku głównego prowadzą schody z barierką - brak podjazdu. Wejście od tyłu budynku z progiem bez schodów. Po wejściu do budynku korytarz główny. Szerokość drzwi wejściowych 90 cm, pozostałe drzwi w budynku szerokość 80 cm. W budynku brak przystosowanej toalety. Do budynku jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 
Dostępne elementy
Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 
Język migowy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - przy załatwianiu spraw w tut. urzędzie - mogą korzystać ze środków wspierających komunikację tj.:
 
· poczty elektronicznej -
· faksu - numer 68 383 60 90
 
Osoba, która przy załatwianiu sprawy w tut. urzędzie, chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN - zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - zobowiązana jest zgłosić ten fakt - w formie pisemnej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim zawiadamia wraz uzasadnieniem osobą uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

Zgłoszenie należy przesłać:

· w wersji elektronicznej na adres e-mailowy:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Powiatowych
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Milczarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-23 23:36:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Stefanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-23 23:36:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Stefanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-31 12:14:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
820 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »